Stowarzyszenia E=mc2
Educatcion is Freedom / Edukacja jest wolnością!

The world does not belong to us anymore - it belongs to the next generations, our children and children's children.

Świat nie należy już tylko do nas – należy do kolejnych pokoleń, do naszych dzieci i wnuków

The Vision of E=mc2

E=mc2 was founded to support the education of future generations
- however, not in order to support our current school-based education system, because that has deteriorated largely into a place of training for the workplace. Instead E=mc2 takes a more wholistic approach in the more classical sense of educating a person with the purpose of lifting it intellectually and spiritually onto a higher plane, instead of subordinating all learning to the dictate of future economic benefits and career.

Education needs to be a process communicating knowledge, understanding, insight and reflection, inculcating openness and tolerance, and providing the courage of those convictions... a process preparing young people for a full and productive life, including meaningful work, but not reduced to stupefying careers.

Today's schooling system does not encourage young minds to be inquisitive, creative, become critical thinkers nor to experiment. The students are trained to memorize and regurgitate what the textbook and the teacher say. Furthermore, young people are inundated with facts and figures, instead of being encouraged to strive towards the deep understanding of topics, being encouraged to discover cross-discipline approaches and out-of-the-box thinking, or to explore moral quesitons and context dependent morality.


As a result we are so indoctrinated that we don't really think for ourselves
. Most people have never had a truly original thought in their whole life, and don't even realize that. But this will not be enough anymore.


Young people should be able to lead the world into a bright and positive future which would allow humanity to survive by creating a fair and balanced system, not just for all humans, but for all species on the planet. This will require us to stop using up the ressources of our planet, as if there was no tomorrow, because there will be a tomorrow, and the next generations will have to live in it.


E=mc2 wants to help the next generation to understand
, how our civilised society actually works, and to discover the mechanisms that keep us stumbling towards the abyss. It will be up to the next generation to stop the current madness. That will require them to go beyond their teachers, parents and other so-called experts. That can be scary, and it might feel safer - and for sure more comfortable - to stick to the old ways... after all, what if the new ideas of the next generations will be even more dangerous than today's? That would be very bad for the future of humanity, indeed. Yet, we must place our trust in the next generation, and their ability to detect the flaws in the old ways, spot the possibilities of the future and shape that future for the better.
We would be happy, if you (and maybe also the people around you) could support the vision of E=mc2.

If you want to be part of it, you can become a member of our Stowarzyszenie and also put E=mc2 as beneficiary on your tax declaration for the 1 % tax deduction. In order to do that, insert the below information into your annual tax declaration form and/or inform your accounting office, to do so on your behalf.

Registration Data:

Stowarzyszenia E=mc2

KRS 0000200347

You can find us on the official list of the Ministry of Finance of official 1 % tax deduction beneficiaries. Follow the link below:

Wizja E=mc2

Stowarzyszenie E=mc2 zostało utworzone w celu wpierania kształcenia przyszłych pokoleń, ale nie poprzez istniejący system edukacji szkolnej, który w znacznym stopniu pogorszył się i stał się miejscem szkoleń pracowników. E=mc2 przyjmuje bardziej holistyczne podejście klasycznie rozumiane jako edukacja nakierowana na intelektualny i duchowy rozwój osobisty, zastępująca proces nauki podporządkowany na osiąganiu przyszłych korzyści finansowych i rozwojowi kariery zawodowej.

Proces kształcenia musi polegać na przekazywaniu wiedzy, zrozumieniu, dogłębnej analizie i refleksji, musi uczyć otwartości i tolerancji, oraz dawać siłę płynącą z przyjętych przekonań… jest to proces przygotowania młodych ludzi do pełnego i wartościowego życia, w tym do pracy dającej satysfakcję, a nie tylko będącej pogonią za karierą.

Dzisiejsze szkolnictwo nie zachęca młodych ludzi do zgłębiania nauki i kreatywnego myślenia, ani do krytyki czy wysuwania nowatorskich tez. Od studentów wymaga się uczenia na pamięć i odwzorowywania tego, co zawiera podręcznik lub wykłada nauczyciel. Co więcej, młodym ludziom podaje się niezliczoną ilość faktów oraz liczb, a nie zachęca się ich do głębszego zbadania danego zagadnienia, przyjęcia podejścia interdyscyplinarnego i nieschematycznego myślenia, czy do oceny askpektow moralnych lub postaw moralnych podyktowanych daną sytuacją.

Jesteśmy uświadamiani ideologicznie w takim stopniu, że zatraciliśmy samodzielność myślenia. Większość z nas przez całe nasze życie nie wymyśliła nic samodzielnie i nawet nie czuła takiej potrzeby. We współczesnym świecie takie podejście się nie sprawdzi.

Młodzi ludzie chcą wiedzieć, jak mogą kształtować rzeczywistość by przyszłość była lepsza i pomyślniejsza, stwarzająca równe szanse na przeżycie dla ludzi wszystkich innych form życia na naszej planecie poprzez wprowadzenie sprawiedliwego i zrównoważonego systemu. To będzie wymagało od nas zaprzestania bezmyślnego korzystania z zasobów dostępnych na naszej planecie, bo przyszłe pokolenia nadejdą i będą ich potrzebowały.

E=mc2 pragnie pomóc przyszłym pokoleniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących naszym społeczeństwem, które prowadzą nas w kierunku przepaści. To przyszłe pokolenia będą odpowiedzialne za odwrócenie tego katastroficznego trendu. Dlatego muszą one nauczyć się samodzielnego myślenia i niepowielania schematów myślenia ich nauczycieli, rodziców i opiniotwórczych ekspertów. Z jednej strony może to wywrócić do góry nogami istniejący porządek, z drugiej jednak niezmienianie niczego w istniejącej rzeczywistości jest bezwątpienia wygodne i bezpieczne, bo pomijając wszystko, jakie konsekwencje mogą wynikać z bardziej ryzykownych decyzji podejmowanych przez przyszłe pokolenia. W przyszłości ludzkość mogłaby być zagrożona. Musimy jednak zaufać przyszłym pokoleniom i ich umiejętności dostrzeżenia błędów popełnionych w przeszłości, odkrycia możliwości, jakie niesie lepsza przyszłość.

Docenilibyśmy wasze (lub waszych bliskich i znajomych) wsparcie wizji E=mc2.

Jeżeli chcecie w tym uczestniczyć, możecie stać się członkami naszego Stowarzyszenia i przekazać 1% waszego podatku dla E=mc2. Aby przekazać 1% podatku , należy wpisać poniższe informacje do waszego rocznego zeznania podatkowego i/lub zwrócić się z taką prośbą do waszego biura rachunkowego.

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie E=mc2

KRS 0000200347

Jesteśmy wpisani doprowadzonego przez Ministerstwo Finansów wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Patrz link:

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie =>

Jeśli chcecie wesprzeć finansowo E=mc2indywidualnie lub jako firma poniżej podajemy dane dotyczące naszego rachunku bankowego:

Deutsche Bank - konto:


Stowarzyszenia E=mc2
11 1910 1123 4000 0965 2121 0001

Board of / Zarząd E=mc2:

Andreas Roithner – Prezes Zarządu,

Maria Czaja Dysiewicz – Wiceprezes Zarządu
Christian Lainer - Członek Zarżądu