Stowarzyszenia E=mc2
Educatcion is Freedom / Edukacja jest wolnością!

Cele Stowarszyszenie E=mc2

Cele i formy działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie, prowadzenie i koordynacja wszelkiej działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy.

§ 7

Powyższy cel realizowany jest m.in. poprzez:

 • Rozwój systemów edukacji w oparciu o najnowsze technologie informatyczne oraz nowoczesne środki technodydaktyczne.
 • Promowanie w społeczeństwie, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży swobodnego posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi (Information and Communication Technologies - ICT) i programami komputerowymi.
 • Promowanie i prowadzenie działań zwiększających dostęp do nauki i kultury.
 • Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Wzmacnianie edukacji ustawicznej osób dorosłych.
 • Gromadzenie i podział funduszy przeznaczonych dla osób i instytucji potrzebujących pomocy.
 • Wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się działalnością opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, wielodzietnych oraz żyjących w ubóstwie.
 • Prowadzenie działalności proekologicznej.
 • Pomoc instytucjom i organizacjom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi, a przede wszystkim pomoc bezpośrednia osobom niepełnosprawnym poprzez ich integrację zawodową i społeczną.
 • Promowanie  i  pomoc  osobom uzdolnionym w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki.
 • Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie polepszania warunków socjalno-bytowych dzieci i młodzieży.
 • Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą
 • Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju.
 • Działania na rzecz środowisk wiejskich, a szczególnie dzieci i młodzieży z tych środowisk.
 • Realizację aktywnych programów wspierających rozwój zasobów ludzkich.
 • Opracowywanie i aktualizację modułowych programów szkoleń.
 • Organizację szkoleń i aktywnego doradztwa.
 • Realizację programów innowacyjnych i programów specjalnych.
 •  Prowadzenie szkoleń zawodowych osób dorosłych w ramach systemu kształcenia ustawicznego.
 • Oddziaływanie na różne instytucje edukacyjne w skali kraju w celu wyrównania poziomu kształcenia.
 • Aktywizacje zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w zakresie dostępu do rynku pracy.
 • Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
 • Działania na rzecz rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.
 • Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez działania na rzecz integracja i reintegracji zawodowej kobiet,
 • Prowadzanie analiz, badań oraz dokonywanie ekspertyz dotyczących stosowanych instrumentów i programów w zakresie m.in.: pośrednictwa pracy, tworzenia miejsc pracy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń, zwiększających mobilność i szanse na rynku pracy), informacji i poradnictwa zawodowego, standardów usług, identyfikacji programów rynku pracy o najwyższej skuteczności i ich upowszechnianie oraz edukacji, nauki i kultury.
 • Aktywne promowanie Unii Europejskiej oraz idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
 • Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w gospodarce.
 • Działania na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych
 • Działania na rzecz wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim.