Stowarzyszenia E=mc2
Educatcion is Freedom / Edukacja jest wolnością!

General Assembly - Walny Zgromadzenia 2018

Dear all

 

I’d like to invite all members to the General Assembly of our “Stowarzyszenie E=mc2” for Friday the 13th of July 2018 at 11am to ul. Pory 60/27, 02-757 Warsaw.

 

The agenda for the meeting will be the following:

 

Polish:

 

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Sporządzenie listy obecności oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2017,

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

6. Udzielenie członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,

7. Rozważenie wykluczenia ze Stowarzyszenia Członków naruszających postanowienia Statutu.

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad.

 

English:

 

1. Election of the Chairman of the General Meeting
2. Preparing the attendance list and checking the ability of the Assembly to take important and effective resolutions,
3. Adoption of the agenda,
4. Consideration and adoption of the Association's activity report and the Association's financial report for the 2017 financial year,
5. Adoption of resolutions regarding the distribution of profit for the financial year from 01.01.2017 to 31/12/2017,
6. Granting discharge to the members of the Board of the Association for the period from January 1, 2017 to December 31, 2017,
7. Consideration of exclusion from the Association of Members violating the provisions of the Statute.
8. Free applications
9. Closing the meeting.

 

Looking forward to meet you there.

 

With kind regards

 

Andreas Roithner