Stowarzyszenia E=mc2
Educatcion is Freedom / Edukacja jest wolnością!

Statut Stowarzyszenia E = mc2

Statut Stowarzyszenia E = mc2

Statut

Stowarzyszenia E = mc2

 

 Warszawa, 2003 r.


 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne.


§ 1

Stowarzyszenie E=mc2 (E równa się mc kwadrat), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest społeczną organizacją skupiającą osoby fizyczne i prawne, których celem jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest społecznym, pozarządowym, apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niedochodowych.   Działalność prowadzona przez Stowarzyszenie jest działalnością non-profit.

 2. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu swoich członków, jednak członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników oraz tworzyć biura.

 4. Stowarzyszenie może powoływać samodzielne jednostki organizacyjne.

§ 3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 3. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia oddziałów terenowych.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci, konta bankowego i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi i regulaminami.

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma prawo do współpracy z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych pozarządowych organizacji społecznych i gospodarczych o podobnym profilu działania.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania


§ 6

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie, prowadzenie i koordynacja wszelkiej działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy.

§ 7

Powyższy cel realizowany jest m.in. poprzez:

 1. Rozwój systemów edukacji w oparciu o najnowsze technologie informatyczne oraz nowoczesne środki technodydaktyczne.

 2. Promowanie w społeczeństwie, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży swobodnego posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi (Information and Communication Technologies - ICT) i programami komputerowymi.

 3. Promowanie i prowadzenie działań zwiększających dostęp do nauki i kultury.

 4. Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 5. Wzmacnianie edukacji ustawicznej osób dorosłych.

 6. Gromadzenie i podział funduszy przeznaczonych dla osób i instytucji potrzebujących pomocy.

 7. Wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się działalnością opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, wielodzietnych oraz żyjących w ubóstwie.

 8. Prowadzenie działalności proekologicznej.

 9. Pomoc instytucjom i organizacjom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi, a przede wszystkim pomoc bezpośrednia osobom niepełnosprawnym poprzez ich integrację zawodową i społeczną.

 10. Promowanie  i  pomoc  osobom uzdolnionym w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki.

 11. Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie polepszania warunków socjalno-bytowych dzieci i młodzieży.

 12. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą

 13. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju.

 14. Działania na rzecz środowisk wiejskich, a szczególnie dzieci i młodzieży z tych środowisk.

 15. Realizację aktywnych programów wspierających rozwój zasobów ludzkich.

 16. Opracowywanie i aktualizację modułowych programów szkoleń.

 17. Organizację szkoleń i aktywnego doradztwa.

 18. Realizację programów innowacyjnych i programów specjalnych.

 19. Prowadzenie szkoleń zawodowych osób dorosłych w ramach systemu kształcenia ustawicznego.

 20. Oddziaływanie na różne instytucje edukacyjne w skali kraju w celu wyrównania poziomu kształcenia.

 21. Aktywizacje zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w zakresie dostępu do rynku pracy.

 22. Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 23. Działania na rzecz rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.

 24. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez działania na rzecz integracja i reintegracji zawodowej kobiet,

 25. Prowadzanie analiz, badań oraz dokonywanie ekspertyz dotyczących stosowanych instrumentów i programów w zakresie m.in.: pośrednictwa pracy, tworzenia miejsc pracy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń, zwiększających mobilność i szanse na rynku pracy), informacji i poradnictwa zawodowego, standardów usług, identyfikacji programów rynku pracy o najwyższej skuteczności i ich upowszechnianie oraz edukacji, nauki i kultury.

 26. Aktywne promowanie Unii Europejskiej oraz idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

 27. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności w gospodarce.

 28. Działania na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych

 29. Działania na rzecz wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim.

§ 8

Środki na realizację powyższych celów są pozyskiwane m.in. poprzez:

 1. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.

 2. Organizowanie imprez i przedsięwzięć, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

 3. Pozyskiwanie szeroko rozumianej pomocy publicznej.

 4. Realizacja projektów finansowanych w ramach środków i dotacji z krajowych i zagranicznych programów i funduszy pomocowych, przede wszystkim Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

 5. Uzyskiwanie dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

 

ROZDZIAŁ   III 

Członkowie  Stowarzyszenia,  ich  prawa  i obowiązki.


§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu.

 2. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. założycieli

 2. zwyczajnych

 3. wspierających

 4. honorowych

§ 11

 1. Członkami założycielami są wszystkie osoby wykazane w liście obecności uczestników zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która daje gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji co najmniej dwóch członków założycieli.

 2. W przypadku odmowy kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie założyciele i zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia

 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 3. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski prowadzące do usprawnienia działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zgłosi chęć pomocy w realizacji celu i programu Stowarzyszenia

§ 15

Członek wspierający ma prawo:

 1. Wspierać i przyczyniać się do realizacji celu i programu Stowarzyszenia.

 2. Uczestniczyć w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 16

Tytuł członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna, która wniosła znaczny wkład w działalność Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Czynnego i aktywnego uczestnictwa w pracy na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 4. Systematycznego opłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.

 2. Śmierci członka.

 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek naruszenia postanowień statutu bądź naruszenia dobra Stowarzyszenia.

 4. W przypadku członków wspierających, zaprzestania działalności na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku osoby prawnej z chwilą jej likwidacji.

 5. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Uchwała wraz z uzasadnieniem jest doręczana wykluczonemu członkowi.

 2. Wykluczonemu członkowi służy prawo złożenia odwołania na piśmie do Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

 3. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na najbliższych obradach podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały o wykluczeniu członka lub utrzymuje ww. uchwałę w mocy.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia.


§ 20

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.

 2. Komisja Rewizyjna.

 3. Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21

Kadencja władz trwa 5 lat.

§ 22

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:

 1. Raz na rok – sprawozdawcze;

 2. Raz na pięć lat - sprawozdawczo – wyborcze;

 3. Nadzwyczajne - w razie potrzeby na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków założycieli Stowarzyszenia, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 23

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków.

 2. Uchwały w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zapadają, w głosowaniu tajnym, większością 4/5 głosów przy obecności przynamniej połowy jego członków. .

§24

W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie może podejmować prawomocne uchwały i postanowienia na posiedzeniu w drugim terminie, w którym to  wymóg kworum nie obowiązuje.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu i strategii działania Stowarzyszenia.

 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz realizacji planu finansowego.
 3. Udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres kadencji.

 4. Uchwalanie zmian w statucie.

 5. Wybór Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

 6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

 7. Uzupełniający wybór prezesa Zarządu, członków zarządu, członków Komisji Rewizyjnej w przypadku, gdy w czasie trwania kadencji tych organów ulegnie zmniejszeniu ich skład, na okres do końca bieżącej kadencji.

 8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy 3 członków.

 2. Zarządowi przewodniczy i kieruje jego pracami Prezes Zarządu.

 3. Do reprezentowania i do prowadzenia spraw Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 4. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia o wartości przekraczającej kwotę, stanowiącą równowartość 5000 Euro wymagana jest uchwała Zarządu podjęta przez przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie kadencji, zgodnie z założeniami strategii przyjętej uchwałami Walnego Zgromadzenia.

 2. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia.

 3. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.

 4. Opracowanie i realizacja rocznych planów budżetowych.

 5. Zatrudnianie pracowników do realizacji założeń programowych Stowarzyszenia.

 6. Powoływanie i znoszenie oddziałów terenowych.

 7. Nadzór nad działalnością oddziałów terenowych.

§ 28

Zarząd zawiadamia właściwy Sąd Rejestrowy i organy nadzorujące o wszelkich zmianach w swoim składzie, siedzibie Stowarzyszenia i oddziałach terenowych.

§ 29

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 30

Komisja Rewizyjna liczy  3 członków.

§ 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i do jej kompetencji należy:

 1. Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 2. Zatwierdzanie i ocena rocznych planów finansowych.

 3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach z członkami Zarządu.

§ 32

Walne Zgromadzenie może powołać Radę Stowarzyszenia, jako organ programowy, na który zostanie scedowane uprawnienie uchwalania programu i strategii działania Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Rada składa się z 5-15 osób.
 2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 3. Kandydatów na Członków Rady Programowej zgłasza Zarząd.
 4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Programowej.

§ 34

 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży, jeśli obrady danego ciała odbywają się poza siedzibą Stowarzyszenia.

 2. Zasady wynagrodzenia Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Wynagrodzeń uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

§ 35

 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe dla usprawnienia swojej działalności.

 2. Oddziały terenowe Stowarzyszenia są powoływane i znoszone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członkowie Stowarzyszenia działający w oddziale terenowym powołują spośród siebie jednoosobowy Zarząd Oddziału, uchwałą podjętą większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej połowy członków danego oddziału terenowego.

 4. Kadencja Zarządu oddziału trwa 3 lata.

 5. Pełnienie funkcji w Zarządzie Oddziału jest honorowe.

 6. Zarząd Oddziału jest odpowiedzialny przed Zarządem Stowarzyszenia za działanie oddziału terenowego.

 

ROZDZIAŁ V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia.


§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Darowizny i zapisy.

 2. Dobrowolne wpłaty.

 3. Dochody z własnej działalności.

 4. Dochody z majątku stowarzyszenia.

 5. Dochody z ofiarności publicznej.

 6. Składki członkowskie.

 7. Inne przychody i dochody, w tym dotacje.

 

ROZDZIAŁ VI

Zamiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 38

 1. Zmiana Statutu następuje na wniosek Rady Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, większością 4/5 ogólnej liczby członków przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie wymóg obecności członków nie obowiązuje.

§ 39

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 4/5 głosów ogólnej liczby członków przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie wyznacza komisję likwidacyjną złożoną z 3 osób.

 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek zostanie przeznaczony na zaspokojenie roszczeń z tytułu zobowiązań, a w pozostałej części przeznaczony na rzecz organizacji i instytucji, których cele są zbieżne ze celami Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe.


§ 40

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.